į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Įvykių archyvas atgal

Apie Sekmines Vilniaus Kalvarijose 2009 (foto albumas)
Paskelbta: 2009-06-08 20:14:25

Gegužės 29-31 d. Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijoje švęsti Sekminių atlaidai, į kuriuos maldininkai atvyksta ne tik iš sostinės parapijų, bet ir iš įvairių Lietuvos kampelių.

Gegužės 29 d. – buvo skirta kunigams ir vienuoliams. Kryžiaus kelio maldą nuo Marijos Sopulingosios koplyčios pradėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kryžiaus kelio maldoje dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, iš Žemaitijos atvykęs su seminaristais, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir Vilniaus krašto atvyko su būriu jaunimo iš savos vyskupijos. Taip pat dalyvavo Vilkaviškio vyskupas su savo vyskupijos kunigais. Prie visų Kryžiaus kelio stočių mąstymus sakė įvairiose parapijose dirbantys kunigai ir vienuoliai. Paskutinėje Kryžiaus kelio stotyje mintimis apie prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo viltį pasidalijo Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras ir generalinis vikaras vyskupas Juozas Tunaitis. Po Kryžiaus kelio vyskupai kartu su kunigais Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje aukojo Šv. Mišias, kurioms vadovavo vyskupas Jonas Boruta SJ. Homilijoje ganytojas priminė Jėzaus klausimą apaštalui Petrui: „Ar myli mane?“ Kas iš tiesų myli, tas išrenkamas tarnauti Dievui ir žmonėms. Tas gerai atliks šią tarnystę. tai klausimas skirtas visiems, kurie Bažnyčioje pašaukti tarnauti Dievui ir žmonėms. Ar eame pajėgūs mylėti Dievą labiau už viską. Šventoji Dvasia – tai dieviškoji meilė, kuria mus myli Dievas ir padeda mums priimti kitus žmones. Šventoji Dvasia padeda su meile ir džiaugsmu pereiti visus gyvenimo Kryžiaus kelius. Ganytojas priminė, kad artinasi šv. Jono Marijos Vianėjaus gimimo dangui 150-tosios metinės, per kurias bus skelbiami Kunigų metai. Šis žmogus tapo kunigu, nors buvo negabus mokslams, paprastas ir kuklus, tačiau labai mylėjo Dievą ir Dievo mylimus nusidėjėlius. Jo pamokslai buvo paprasti, bet dvelkė dideliu tikėjimu, patirta Dievo artuma. Šis šventas kunigas sakė, kad vargšai tie nusidėjėliai, kurie nemylėjo Dievo. Jei žinotume, kaip Dievas mus myli, mirtume iš palaimos. Ką galime mylėti kita, jei nemylėsime Meilės? Kokia laimė atnašauti Mišias – tik danguje tai pilnai suvoksime. Kunigystės esmė – atspindėti Kristų, Jo meilę dovanoti žmonėms. Į šį kelią kviečia ne tik šventasis kunigas, bet ir Šventoji Dvasia. Po Eucharistijos parapijos salėje dvasininkai dalyvavo šventinėje agapėje.

Gegužės 30 d. – skirta jaunimui. Ryte prie Marijos Sopulingosios koplyčios Šv. Mišias vaikams aukojo Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos vikaras Marek Butkevič. Vaikams skirtame pamoksle kunigas kalbėjo apie Šventąją Dvasią kaip apie paties Dievo dovanotą pagalbą mums visiems. Jo vadovaujami vaikai apėjo visą Kryžiaus kelią su pietų pertraukėle, stotyse patys perskaitydami iš anksto parengtus mąstymus. Po Kryžiaus kelio pievoje prie bažnyčios buvo žaidžiami žaidimai ir giedamos giesmės ir vaikų laukė paruošti siurprizai.

Vakarop vyko renginiai jaunimui: teminių grupelių užsiėmimai, šlovinimo valanda, kurią parengė parapijos jaunimas. Šv. Mišias jaunimui aukojo Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaras Povilas Narijauskas. Po agapės „Būk mano artimas“ buvo surengtas Šviesos kelias, kuriame apmąstyti Jėzaus Kristaus susitikimai su mokiniais po Jo Prisikėlimo.

Gegužės 31 d. Kryžiaus kelią ėjo lietuvių ir lenkų maldininkų grupės. Iškilmingose Sekminių Šv. Mišiose, kurias pievoje šalia bažnyčios įrengtoje pakyloje aukojo Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras ir generalinis vikaras vyskupas Juozas Tunaitis. Ganytojas homilijoje atkreipė dėmesį į Šventosios Dvasios dovanas, kurios tokios svarbios kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Bažnyčios gyvenimo įvykiai taip pat parodo, kad Šventoji Dvasia gyva ir veikia bendruomenės gyvenime, palaiko tikėjimą.

Šv. Mišiose buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Įvairaus amžiaus jaunimas mažesnėse grupelėse visus metus rengėsi priimti Šventosios Dvasios dovanas, kad galėtų liudyti tikėjimą, atlaikyti visus gyvenimo kelio išbandymus ir turėtų išminties priimti Kristaus Kryžiaus kelio slėpinį.

Sekminių iškilmės šventimas Vilniaus Kalvarijose glaudžiai susijęs su garsiuoju Kryžiaus keliu, kurį piligrimai apeina norėdami pelnyti visuotinius atlaidus. Pirmosios Kryžiaus kelio stotys Kalvarijose buvo įrengtos domininkonų vienuolių ir 1669 metais iškilmingai pašventintos Vilniaus vyskupo Aleksandro Sapiegos. XVIII a. įrengtos 35 koplyčios. Sovietmečiu beveik visos jos išsprogdintos, liko tik 4 šalia bažnyčios esančios koplyčios. Nugriautosios Kryžiaus kelio stotys 2002 metais baigtos atstatyti ir per Sekmines pašventintos. Nuo 2003 metų Vilniaus Jeruzalės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje saugomas relikvijorius su Jėzaus Kristaus Kryžiaus relikvija. Vilniaus Kalvarijos įtrauktos ir į Jono Pauliaus II piligrimų kelio programą.

Kun. Saulius Bužauskas
„Bažnyčios žinios“

aukštyn