RELIKVIJA

Didžiuma senųjų Kalvarijų turėdavo Kryžiaus medžio relikviją, kurios gerbimas – svarbi Kristaus kančios kulto dalis. Tokia relikvija yra ir, pavyzdžiui, Žemaičių Kalvarijoje. Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje taip pat saugomas XVIII amžiaus relikvijorius su Šv. Kryžiaus medžio relikvija. Relikvijorius yra meniškas, sidabrinis, auksuotas, papuoštas kalnų krištolu. 1960 m. relikvijorius buvo pavogtas. 2002 m. relikvijorių pavogęs asmuo jį grąžino Vilniaus katalikams per Minsko ir Slucko stačiatikių metropolitą Filaretą. Pati relikvija per tuos keturis dešimtmečius jau buvo dingusi – relikvijoriuje buvęs dokumentas leidžia manyti, jog pati Šv. Kryžiaus dalelė buvo laikoma atskirai nuo sidabrinio kryžiaus, todėl jos likimas nežinomas. Metropolitas Filaretas iš Jeruzalės patriarcho išrūpino kitą Šv. Kryžiaus relikviją ir įdėjo ją į Vilniaus katalikams grąžinamą relikvijorių. 2003 m. gegužės 4-ąją Vilniuje švęstos relikvijoriaus grąžinimo iškilmės. Šventoji relikvija išstatyta viešam tikinčiųjų gerbimui šoniniame Sopulingosios Dievo Motinos altoriuje.


 

Malda prie Šv. Kryžiaus relikvijos

O šventasis Kryžiau, gėrio sėkla,
Sandora tarp žemės ir dangaus.
Leisk pamilti Tave,
Išgelbėjusį mus nuo pikto, išpirkusį iš vergystės.

 

O šventasis Kryžiau, gelbėk savo vaikus,
Jėzų laikęs švelnus šventasis medi.
Visas pasaulis giesmėmis aukština Tavo grožį,
Vieninteli mano Išganytojo drauge.

 

O šventasis Kryžiau, Tu mūsų gyvenimas
Tu šlovės sostas, kur mirė Karalius.
Visas pasaulis trokšta Tave pagerbti
Mūsų išganyme, mano vienintele meile.

 

O šventasis Kryžiau,
Ant Tavęs suskambės Jėzaus pradėta pergalės giesmė.
Per Tave visa atlikta Ir visa gyvens Tavyje,
O nuolat švytinti grožio prošvaiste.

 

O šventasis Kryžiau, šviesa ir tiesa,
Vienintele kenčiančiųjų viltie,
Tavo papėdėje
Stovėjo ištikimoji Mergelė, tapusi žmonijos Motina.

 

O šventasis Kryžiau, Amžinoji atleidimo šventykla,
Tavyje visa gyvena.
Tavy gimė Bažnyčia – Mistinė tikrovė –
Tikrasis meilės sakramentas.

 

O šventasis Kryžiau, vienybės šaltini,
Jėzaus dovanotas ramybės saite!

 

Garbė ir šlovė Tėvui,
Šlovė mūsų Karaliui,
Meilės Dvasia, ateik pas mus.