Sakramentai

KRIKŠTAS

Parapijoje vyksta Krikšto katechezė tėvams ir krikštatėviams:
Antradieniais 19.00 lietuvių k.
Trečiadieniais 18.00 lenkų k. (vasaros laiku 19.00).

Suaugusieji, norintys priimti Krikšto ir Eucharistijos sakramentus, ruošiami grupelėje nuo lapkričio mėn. iki Velykų. Registracija vyksta spalio mėnesį. 

Išsami informacija ir registracija internetu čia:

https://forms.gle/4LHqgixCUCoGUCXKA

  • Turi būti tik vienas krikštatėvis ar krikštamotė arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu.
  • Būti ne jaunesni nei 16 metų, priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus. 
  • Jei krikštatėviai gyvena šeiminį gyvenimą (abu kartu ar kažkuris iš jų), turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą. 
  • Įsipareigoja padėti tėvams ugdydami krikšto vaiko tikėjimą bei bendruomeniškumą. 
  • Malda lydi naują krikščionį. 
  • Puoselėja dvasinę savo paties atsakomybę ir giminystę su pakrikštytu žmogumi. 
  • Visą gyvenimą palaiko savo Krikšto sūnų ar dukrą visuose sunkumuose ir džiaugsmuose. 
  • Stengiasi dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švenčia sekmadienius, gyvena krikščionišką gyvenimą ir savo pavyzdžiu rodo kelią į gyvenimą su Dievu, atveria tokio gyvenimo grožį bei prasmę.
  • Drauge su kataliku krikštatėviu kitas gali būti Rytų Bažnyčios tikintysis (ortodoksas), jei tik yra praktikuojantis ir tinkamas (t.y. atitinkantis ir anksčiau išvardintas katalikams skirtas sąlygas)

PIRMOJI KOMUNIJA – EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAS

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL VAIKŲ RUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

Mūsų parapijos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje 9 – 10 metų vaikai (3-4 kl.), mokykloje lankantys tikybą, gyvenantys mūsų parapijoje arba besimokantys parapijos teritorijoje esančiose mokyklose, Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) ruošiami vienerius mokslo metus (spalio – gegužės mėn.) pagal Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro parengtą programą.

Šių susitikimų metu parapijos katechetai siekia ne tik supažindinti, bet ir atvesti vaikus į bendrystę su Jėzumi Kristumi, įvedant juos į sakramentinį gyvenimą. Organizuojame kuo įdomesnę veiklą, kad vaikai patys atrastų, dalytųsi patirtimi ir išmoktus dalykus pritaikytų gyvenime. Kad augtų visa vaiko asmenybė – tiek mąstymas, jausmai bei vaizduotė, tiek ir sąžinė bei pasiryžimai, vaikai suskirstomi į nedideles 20 asmenų grupeles.

Vaikai priimami tik iš anksto tėvams juos užregistravus!

 

Užsiėmimai vyksta 1 val. kartą per savaitę darbo dienomis (popiet arba vakare), o sekmadieniais visi vaikai su tėvais privalo dalyvauti 10.30 val. Šv. Mišiose. Tėvams bus organizuojamos tėvų katechezės.

 

Priimame 9-10 m. vaikus, mokykloje lankančius tikybą, gyvenančius mūsų parapijoje arba besimokančius parapijos teritorijoje esančiose mokyklose.

Registracija į lietuvių grupes baigta.

Lauksime Jūsų 2023 m. rugsėjo pradžioje!

SUTVIRTINIMAS

Nuo spalio iki gegužės paauglius (nuo 15 metų amžiaus), lankančius mokykloje tikybos pamokas, bei suaugusiuosius ruošiame Sutvirtinimui. 

Pasirengimas Sutvirtinimui Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje lietuvių kalba vyks 2 etapais:
1) Alfa kursas pirmadieniais 18.30 (nuo 2022 m. spalio 3 d. iki gruodžio vidurio), susitikimai truks 2 val. (be pateisinamos priežasties galima praleisti tik 2 susitikimus). Būtina dalyvauti Alfa savaitgalyje lapkričio antroje pusėje, į kurį įeina trijų susitikimų medžiaga (data dar bus patikslinta).
2) po Alfa kurso – katechezės vyks kartą per savaitę darbo dienos vakarą (detales pranešime pirmo etapo eigoje).
Besiruošiančiuosius kviečiame kiekvieną sekmadienį švęsti Mišias 16 val. bažnyčioje.
Sutvirtinimo iškilmė (lietuvių kalba) numatoma per Sekmines – 2023-05-28.

Registracija baigta.
Lauksime Jūsų 2023 m. rugsėjį!

„Sutvirtinimo sakramentu pakrikštytieji tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą” (Lumen Gentium).

 

Šio sakramento priėmimas yra krikščioniškos brandos ženklas. Pasirengimas šiam sakramentui trunka kelis mėnesius. Norinčius kviečiame asmeniškai kreiptis į parapijos kunigą. Sėkmingai baigus pasiruošimą, išduodama sutvirtinimo kortelė – dokumentas, būtinas Sutvirtinimo sakramentui gauti.

SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI!

 

Dėl santuokos sužadėtiniai kreipiasi į parapijos kunigą prieš 5 mėnesius iki santuokos.

Susitikimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 19 val. parapijos namuose.

Sužadėtinių kursai rengiami nuolat.

 

Registracija el. paštu: suzadetiniukursai@vilniauskalvarijos.lt

– Krikšto liudijimo (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas);


– Dokumento, liudijančio, kad anksčiau nebuvote sudaręs bažnytinės santuokos (laisvos formos pažyma). Jis išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas; Pastaba: šios dvi pažymos paprastai išduodamos kaip vienas dokumentas.

Dokumentų galiojimo laikas – 6 mėnesiai.


– Leidimo susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis (-ė) (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas). 


Norintis gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų, turi ateiti su savo tapatybę patvirtinančiu asmens dokumentu.


Norintis gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų su laisvo stovio liudijimu, turi kartu atsivesti liudininkus (vieną iš tėvų arba du pilnamečius asmenis) su asmens dokumentais.

Dokumento galiojimo laikas – 6 mėnesiai.


– Pažymos apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus.


– Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti bažnyčios raštinėje.


​Lietuvos Valstybė pripažįsta santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis).

Tuokiantis su kitos valstybės piliečiu, prieš bažnytinę santuoką būtina įregistruoti santuoką civiliškai (ne vėliau, kaip 2 savaitės iki bažnytinės santuokos).

Scroll to Top