Sakramentai

KRIKŠTAS

Parapijoje vyksta Krikšto katechezė tėvams ir krikštatėviams:
Antradieniais 19.00 lietuvių k.
Trečiadieniais 18.00 lenkų k. (vasaros laiku 19.00).

 

Suaugusieji, norintys priimti Krikšto ir Eucharistijos sakramentus, ruošiami grupelėje nuo spalio mėn. iki Šv. Velykų. Registracija vyksta rugsėjo mėnesį. 

  • Būti ne jaunesni nei 16 metų, priėmę, Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus. 
  • Jei krikštatėviai gyvena šeiminį gyvenimą (abu kartu ar kažkuris iš jų), turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą. 
  • Įsipareigoja padėti tėvams ugdydami krikšto vaiko tikėjimą bei bendruomeniškumą. 
  • Malda lydi naują krikščionį. 
  • Puoselėja dvasinę savo paties atsakomybę ir giminystę su pakrikštytu žmogumi. 
  • Visą gyvenimą palaiko savo Krikšto sūnų ar dukrą visuose sunkumuose ir džiaugsmuose. 
  • Stengiasi dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švenčia sekmadienius, gyvena krikščionišką gyvenimą ir savo pavyzdžiu rodo kelią į gyvenimą su Dievu, atveria tokio gyvenimo grožį bei prasmę.

PIRMOJI KOMUNIJA – EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAS

Vaikų, lankančių tikybos pamokas (9–10 metų amžiaus), ruošimas Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (I Komunijai) trunka vienerius mokslo metus (rugsėjo – birželio mėn.).

Katechezė vyksta lietuvių, lenkų, rusų kalbomis darbo dienomis popiet ir vakarais.


Šių susitikimų metu parapijos katechetai siekia ne tik supažindinti, bet ir atvesti vaikus į bendrystę su Jėzumi Kristumi, įvedant juos į sakramentinį gyvenimą. Jauni specialistai organizuoja kuo įdomesnę veiklą, kad vaikai patys atrastų, dalytųsi patirtimi ir išmoktus dalykus pritaikytų gyvenime. Tam, kad augtų visa vaiko asmenybė – tiek mąstymas, jausmai bei vaizduotė, tiek ir sąžinė bei pasiryžimai, vaikai suskirstomi į nedideles 15 – 20 asmenų grupeles. Į katechezės procesą įtraukiami ir tėvai. Norintys pagilinti savo žinias kviečiami į tėvų katechezę parapijos namuose.


Užsiėmimai vyksta 60 min. kartą per savaitę darbo dienomis, sekmadieniais visi vaikai privalo dalyvauti Šv. Mišiose (10.30 val.). Mokyklos atostogų metu užsiėmimų lankyti nereikia.

Vaikai priimami tik iš anksto užsiregistravus!


Po Pirmosios Komunijos šventės vaikus kviečiame rugsėjį sugrįžti į parapiją ir tęsti tikėjimo kelionę naujoje grupelėje.

Organizuojame katechezę ir 11–13 m. jaunuoliams, nepriėmusiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentų.

SUTVIRTINIMAS

Nuo gruodžio mėn. iki gegužės vidurio paauglius (nuo 15 metų amžiaus), lankančius mokykloje tikybos pamokas, bei suaugusiuosius ruošime Sutvirtinimui (lietuvių ir lenkų k.) – registracija į naujas grupes vyksta zakristijoje ir čia.

„Sutvirtinimo sakramentu pakrikštytieji tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą” (Lumen Gentium).


Šio sakramento priėmimas yra krikščioniškos brandos ženklas. Pasirengimas šiam sakramentui trunka kelis mėnesius. Norinčius kviečiame asmeniškai kreiptis į parapijos kunigą. Sėkmingai baigus pasiruošimą, išduodama sutvirtinimo kortelė – dokumentas, būtinas Sutvirtinimo sakramentui gauti.

SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI!

  • Dėl santuokos sužadėtiniai kreipiasi į parapijos kunigą prieš 5 mėnesius iki santuokos.
  • Laukiame Jūsų darbo dienomis nuo 15 val. iki 19 val. zakristijoje.
  • Sužadėtinių kursai rengiami nuolat. Registruojame el paštu suzadetiniukursai@vilniauskalvarijos.lt

– Krikšto liudijimo (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas);


– Dokumento, liudijančio, kad anksčiau nebuvote sudaręs bažnytinės santuokos (laisvos formos pažyma). Jis išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas; Pastaba: šios dvi pažymos paprastai išduodamos kaip vienas dokumentas.

Dokumentų galiojimo laikas – 6 mėnesiai.


– Leidimo susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis (-ė) (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas). 


Norintis gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų, turi ateiti su savo tapatybę patvirtinančiu asmens dokumentu.


Norintis gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų su laisvo stovio liudijimu, turi kartu atsivesti liudininkus (vieną iš tėvų arba du pilnamečius asmenis) su asmens dokumentais.

Dokumento galiojimo laikas – 6 mėnesiai.


– Pažymos apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus.


– Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti bažnyčios raštinėje.


​Lietuvos Valstybė pripažįsta santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis).

Tuokiantis su kitos valstybės piliečiu, prieš bažnytinę santuoką būtina įregistruoti santuoką civiliškai (ne vėliau, kaip 2 savaitės iki bažnytinės santuokos).

Scroll to Top