Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų)
bažnyčioje veikiančios grupės:

Vilniaus Kalvarijų lietuvių bendruomenės (maldos ir veiklos) grupės:

Šv. Dvasios maldos grupelė „Viešpaties žmonės“

Kiekvieną dieną meldžiamės Šventajai Dvasiai savo intencijomis, už Bažnyčią, bei kitomis intencijomis. Didžiausią dėmesį skiriame bendruomeninei maldai.

Maldos grupė „Motinos maldoje“

“Motinų malda keičia pasaulį!”

Maldos grupė “Vienos širdies”

Šloviname Viešpatį giesme, žodžiu, savo širdimi atsiliepiant į Šventosios Dvasios kvietimus. Meldžiamės įvairiomis intencijomis bei skaitome Dievo žodį. Jei tavo širdis trokšta šlovinti Viešpatį – ateik, prisijunk!

Kryžiaus kelių maldos grupelė

Meldžiamės eidami Kalvarijų Kryžiaus kelią.

Pal. T. Matulionio Balsių maldos grupė

Pagrindinis tikslas – suburti Balsių bendruomenės tikinčiuosius maldai. Meldžiamasi bendromis, parapijos ir bendruomenės intencijomis, viena iš kurių yra būsimoji Balsių parapija ir bažnyčia. Maldos grupė meldžiasi rožinį, Pal. Teofilio Matulionio litaniją, Šv. Kazimiero litaniją ir kitas litanijas, skaito Šventojo Rašto skaitinius, gieda giesmes.

"Gyvybės duonos" šeimų grupės

Šiuo metu yra šešios grupės.

4-6 šeimų grupė svečiuojasi vieni pas kitus namuose kartą per mėnesį ir kalbasi apie santuokinio gyvenimo stiprinimą bei tikėjimą šeimoje.

Šeimų grupelės „Šeimytė“

Šiuo metu yra dvi pilnai susiformavusios grupelės, kuriose susirinkusios šeimos dalinasi savo patirtimi, išgyvenimais, džiaugsmais, rūpesčiais ir Dievo vedimu, kurį patyrė mėnesio metu. Grupelėse svarbu atviras ir pasitikėjimu pagrįstas bendravimas, todėl laikomės konfidencialumo susitarimo. Susitikimų metu stengiamės diskutuoti/bendrauti turėdami temą, kurią pristato ir moderuoja už tą susitikimą atsakinga šeima. Mėnesio eigoje, užtariame ir maldoje palydime kitas grupelės šeimas.

Jaunimo bendruomenė

Norime drauge gilinti tikėjimo žinias, augti bendrystėje, visapusiškai įsilieti į parapijos gyvenimą, atrasti gyvą santykį su Viešpačiu.

Susitikimai būna labai įvairūs: žygiai, ekskursijos, rekolekcijos, taizé pamaldos, stovyklos, stalo žaidimai, filmų vakarai, katechezės ir diskusijos. Šiais metais gilinamės į įvairias maldos formas.

Ministrantai (patarnautojai)

Esame dvasininko padėjėjai, patarnaujantys kunigui per šv. Mišias. Stengiamės mokytis patarnauti, pažinti liturgiją, suvokti šv. Mišių prasmę, bei gilintis į krikščioniui rūpimus klausimus. Leidžiame drauge smagiai laiką, mokomės būti gerais patarnautojais ne vien bažnyčioje, bet ir už jos ribų.

Vaikų choras

Repetuoja kartą per savaitę ir gieda sekmadieniais 10.30val. šv. Mišiose.

Jaunimo sumos choras

Repetuoja du kartus per savaitę. Gieda kas antrą sekmadienį 12val. šv. Mišiose.

Vyrų choras

Repetuoja kartą per savaitę ir laukia naujų, giedoti vyriškoj kompanijoj norinčių vyrų. Pastovios tarnystės sekmadienio šv. Mišiose dar neturime, bet prisijungiame pagal poreikį.

Sumos suaugusių/senjorų choras

Repetuoja kartą per savaitę ir kas antrą sekmadienį gieda 12val. Šv. Mišiose.

Anoniminiai alkoholikai (AA) "Kalvarijų grupė"

Padeda gyventi blaiviai. Tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti.

Suaugusieji alkoholikų vaikai (SAVinė)

Susitikimai vyksta kartą savaitėje.

Caritas

Veiklos kryptys:

1) Stokojančių šeimų globa, vykdoma programa „šeima – šeimai“;

2) Paramos priėmimas ir labdaros teikimas;

3) Malda;

4) Bendradarbiavimas su kitomis parapijoje veikiančiomis grupėmis ir pagalba parapijos renginiuose.

Detalesnę informaciją, kuri jus domintų galite sužinoti užėję į zakristiją arba rašyti į el. paštą: info@vilniauskalvarijos.lt

Modlitewne grupy wspólnoty polskiej w Kalwarii Wileńskiej:

Ministranci

Głównym celem ministrantów jest rozwój osobisty w relacji z Bogiem poprzez wzmacnianie daru Wiary, służbę Bogu i wspólnocie podczas Mszy Świętych. Alumni z seminarium uczą podstawowych obowiązków służby przy ołtarzu. 

Ministranci aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty, 

a także osobiście organizują:

* rekolekcje

* obozy

* spotkania modlitewne

* spotkania sportowe.

Chór dziecięcy

Próby odbywają się raz w tygodniu. Chór śpiewa w niedziele na Mszy Świętej o godz. 9.00.

Chór podczas sumy

Próby odbywają się raz w tygodniu, śpiew w niedzielę na Mszy Świętej o godz.13.30.

Młodzież wspólnoty polskiej

Grupa młodzieżowa wspólnoty polskiej jest zupełnie młoda i nowo kształtująca się.

Podstawowym celem tej grupy jest wzrastanie w Wierze, aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty, zachowywanie tradycji, służba Bogu i pomoc rówieśnikom w poznaniu Boga.

Grupa Żywego Różańca

W parafii jest 6 grup Żywego Różańca: 4 grupy dorosłych, 1 młodzieżowa, 1 dziecięca. Każdy członek codziennie w wygodnym dla siebie czasie odmawia jedną tajemnicę różańca.

Wspólnota modlitewna grupa seniorów

Nowo utworzona w parafii wspólnota modlitewna seniorów. Główną zasadą działania tej grupy jest modlitwa za wspólnotę parafialną, uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, miłe spędzanie czasu w kręgu swoich rówieśników.

Kościół Domowy – grupa spotkań dla małżonków i ich rodzin

Spotkania tej grupy opierają się na zasadzie wzajemnego porozumiewania się (dzielenia się) i modlitwy pod kierownictwem miejscowego księdza i odpowiedzialnej pary.

To wspaniała okazja dla obojgu małżonków do wzrastania w Wierze, lepszego poznania siebie, wszczepianie podstawowych prawd wiary swoim dzieciom.

Szczegółową informację, można dowiedzieć się w zakrystii albo pod adresem mailowym: info@vilniauskalvarijos.lt

Scroll to Top