2024 03 24 PARAPIJOS SKELBIMAI

Verbų sekmadienis (kovo 24 d.)

  1. Šiandien švenčiame Verbų sekmadienį. Prisiminame iškilmingą Viešpaties Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Verbų palaiminimas vyks kiekvienų Mišių metu. Tai yra Didžiosios savaitės pradžia, kurios metu prisiminsime svarbiausius išganymo įvykius: Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. 
  • Mūsų parapijos jaunimas ir patarnautojai tą dieną prekiaus jų pačiomis rištomis verbomis, jas kviečiame įsigyti iš geltonomis liemenėmis pasipuošusių jaunų žmonių ir taip prisidėti prie jaunimo esamų ir būsimų veiklų.
  • Tradiciškai Verbų sekmadienio rinkliava skirta Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui. Šiuo metu Seminarijoje kunigystei ruošiasi 17 kandidatų iš įvairių Lietuvos vyskupijų, 7 iš jų priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Seminarijos bendruomenė reguliariai meldžiasi už geradarius ir aukotojus, prisimindami juos Šv. Mišiose ir prašydami, kad Viešpats dosniai atlygintų už jų dosnumą bei apsaugotų nuo visų pavojų. Ačiū Jums, kad ir tokiu būdu prisidedate prie busimų kunigų formacijos. 
  1. Išgyvename gavėnios rekolekcijas. Rytoj, Didįjį Pirmadienį (kovo 25 d.) išpažinčių klausoma nuo 18:00 val., šv. Mišios su rekolekcijų homilija – 19 val. Susitaikinimo ir atgailos pamaldos šiandien 14:30 val. Didžiosios savaitės ir Velykų laiko pamaldų tvarka rasite plakatuose ant bažnyčios durų arba internetinėje svetainėje. 
  2. Rytoj, pirmadienį, lankysime mūsų parapijos ligonius bei vyresnio amžiaus žmones, kurie norėtų atlikti velykinę išpažinti ir priimti Komuniją. Jeigu turite savo šeimoje tokių žmonių arba tokių pažįstate, prašome registruotis zakristijoje. 
  3. Didžiąją savaitę išgyvensime didžiausius mūsų išganymo slėpinius: Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Tegul tai būna laikas apmąstyti savo santykį su Dievu. Aktyviai dalyvaukime Velykų Tridienio šventime.
  4. Didysis Velykų Tridienis

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 

Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 19:00 val. Po Šv. Mišių, 20:30 – 24:00 val., Švč. Sakramento adoracija.

 DIDYSIS PENKTADIENIS 

Didysis Kryžiaus kelias (Vilniaus Kalvarijose) prasidės 15:00 val. (prie Sopulingosios Švč. M. Marijos koplyčios Baltupiuose). Kristaus Kančios pamaldos 19:00 val. (Pamaldų rinkliava bus skirta krikščionims, gyvenantiems Šventojoje Žemėje). Šv. Kryžiaus garbinimas vyks 20:30 – 24:00 val.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS 

Velykų valgių šventinimas bus kas 30 min. nuo 12:00 val iki 17:00 val.

Velyknakčio Liturgija prasidės 21:00 val., prašome atsinešti žvakes (ir apsaugą nuo varvančio vaško).

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) 

Prisikėlimo Ryto šv. Mišios ir procesija 9:00 val. Velykų dienos šv. Mišios – 12:00 val.

ANTROJI VELYKŲ DIENA 

Šv. Mišios 10:30 ir 12:00 val.

  1. Jau yra galimybė užrašyti mums brangių gyvųjų vardus, kuriuos per Dievo Gailestingumo Oktavą (balandžio 1 – balandžio 7 d..) pavesime Dievo Gailestingumui. Už juos melsimės per vakarines šv. Mišias 19:00 val. Ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose kviečiame užrašyti artimųjų vardus (galima užrašyti ir datą, nuo balandžio 1 dienos iki balandžio 7 dienos, kada norėtumėte, kad šie vardai būtų perskaityti). Šiuos lapelius prašome atnešti į zakristiją. „Melskimės vieni už kitus“ – ragino šv. Jokūbas, tad į šį raginimą atsiliepkime.
  1. Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM mūsų Vilniaus Kalvarijų parapijai. Užpildyti reikalingą formą kviečiame iki gegužės 1 d. Šiemet galimybė paskirti paramą bus tik elektroniu būdu. Daugiau informacijos zakristijoje.
  1. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai (Naujausius žurnalų Kelionės ir Artumos numerius).

Visiems palaimintos savaitės!

(Indrės Česonės nuotrauka)