Mišiose yra pastovių ir kintamų elementų. 

Pastovūs yra tie, kurie visų rūšių Mišiose yra tie patys, nors kartais ir praleidžiami. 

Kintamieji elementai yra tie, kurie kiekvienai dienai yra savi.

Šventų Mišių schema:

I. Mišių pradžia: įvadas ir pasirengimas gailesčiu bei malda
 • Įžangos priegiesmis;
 • Altoriaus ir kryžiaus smilkymas;
 • Pasisveikinimas ir įvedamasis žodis;
 • Gailesčio aktas ir „Kyrie” maldavimai;
 • „Garbė Dievui aukštybėse”;
 • Dienos malda – „Colecta”.
II. Žodžio liturgija: Dievo žodžio klausymasis ir jam atsiliepimas
 • Skaitinys arba skaitiniai;
 • Tarpiniai giedojimai;
 • Evangelija;
 • Homilija
 • Tikėjimo išpažinimas;
 • Visuotinė malda.
III. Aukos liturgija
 • Atnašų paruošimas; dėkojimo malda ir pasirengimas savęs aukojimui.

– Atnašų atnešimas ir aukojimo giesmė;

– Dėkojimo maldos dėl duonos ir vyno;

– Vandens įpylimas;

– Savęs paaukojimo malda;

– Aukos, altoriaus, kryžiaus ir dalyvaujančiųjų smilkymas;

– Rankų plovimas;

– Atnašų malda.

 

 • Eucharistinė malda- Anafora: Dievo šlovinimas, atnašų perkeitimas, kryžiaus aukos sudabartinimas.

– Prefacija ir „Šventas, šventas…”

– Dievo šaukimasis – Epiklezė;

– Įsteigimo atpasakojimas – Konsekracija;

– Išganomųjų Dievo darbų atminimas – Anamnezė;

– Atnašavimo malda;

– Vienybės su Kristumi ir šventaisiais prašymas;

– Maldos už gyvus ir mirusius;

– Pagarbinimas – didžioji Doksologija.

 

 • Komunija: susivienijimas su Kristumi šventame pokylyje.

– Tėve mūsų malda;

– Embolizmas (Įtarpa) su aklamacija;

–  Ramybės apeiga;

–  Duonos laužymas ir „Dievo Avinėli” giedojimas;

–  Pasiruošimo Komunijai malda;

–  komunijos dalinimas ir Komunijos giesmė;

–  Dėkojimas ir užbaigiamoji malda.

IV. Mišių pabaiga
 • Parapijiniai skelbimai;
 • Sveikinimas ir palaiminimas;
 • Atsisveikinimas.

Šv. Mišios – tai mūsų gyvas susitikimas su Kristaus žodžiu ir Kristaus auka.

Sugriauk altorius, atimk iš Bažnyčios Šv. Mišių auką – ji liks be širdies, be sielos, be gyvybės …

Altoriaus paruošimas

Altorius užtiesiamas bent viena drobule, ant altoriaus – kryžius, bent dvi žvakės. Ant Mišių staliuko – taurė, patena su ostija, korporalas, palė, purifikatorius, ampulės su vynu ir vandeniu, lėkštelė rankoms plauti, rankšluostis, lėkštelė tikinčiųjų komunijai, taurė, uždengta uždangalu (veliumu).

Zakristijoje paruošiami liturginiai kunigo ir patarnautojų drabužiai.