2022 11 20 PARAPIJOS SKELBIMAI

Kristaus Karaliaus iškilmė

 

Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmę ir, tradiciškai, visos surinktos aukos yra skiriamos Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Rektorius savo laiške vadovybės ir klierikų vardu nuoširdžiai dėkoja už aukas, kuriomis taip dosniai kiekvienais metais remiate seminariją. Šiuo metu seminarijoje mokosi 20 klierikų, 9 iš jų priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Dar 5 kandidatai iš Vilniaus arkivyskupijos mokosi Kauno kunigų seminarijoje ir Telšių vysk. Borisevičiaus seminarijoje.

 

Kitas sekmadienis, tai pirmasis Advento sekmadienis. Adventas – džiugus Kristaus gimimo laukimo laikotarpis. Advento simbolis – vainikas su keturiomis žvakėmis, kurios primena mums keturis Advento sekmadienius. Tikimės, jog tokių vainikų nepritrūks ir jūsų šeimose, o visi atnešti į bažnyčią advento vainikai kitą sekmadienį bus laiminami po kiekvienų šv. Mišių. Taigi, Advento vainikus galima nešti visą savaitę jau nuo šio pirmadienio ir palikti bažnyčioje prie altoriaus. Kitos savaitės bėgyje, jau palaimintus,  pasiimti namo.

 

Kitą sekmadienį, po kiekvienų šv. Mišių, bus šventinami kalėdaičiai, kuriuos bus galima įsigyti bažnyčioje per visą Advento laikotarpį.

 

Dar vienas advento išskirtinumas: Rarotų šv. Mišios žvakių šviesoje. Jos bus aukojamos šiokiadieniais 7 val. ryte.

 

VA Caritas žvakių dirbtuvėse dirba žmonės, išgyvenantys įvairius sunkumus. Kviečiame įsigyti jų rankomis pagamintų žvakių rinkinių į jūsų namų adventinius vainikus. Kiekviena Jūsų auka yra pagalba šiems žmonėms užsidirbti pragyvenimui.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausią Artumos numerį.

Taip pat galima įsigyti kalendorių 2023 metams.