2023 01 29 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV eilinio sekmadienio (sausio 29 d.) skelbimai

 

Ketvirtadienį, vasario 2 dieną, Kristaus Paaukojimo šventė – Grabnyčios.

Šv. Mišios 7 ir 19 val.; Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinamos Grabnyčių žvakės. Žvakes galima bus įsigyti bažnyčios zakristijoje. 

Vasario 2-oji taip pat ir pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuoles, vienuolius ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Šią dieną mūsų maldose prisiminkime Kristaus Karaliaus, Nukryžiuotojo Kristaus ir Angelų Sargų seseris, gyvenančias mūsų parapijos teritorijoje.

 

Penktadienį, vasario 3 dieną, Šv. Blažiejaus minėjimas. Šv. Mišios lietuvių kalba 7 ir 19 val. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus laiminamos žvakes ir jomis teikiamas palaiminimas nuo gerklės ir kitų ligų. Penktadienį nuo 7.30 val. iki 17 val. mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento Adoracija, melsimės už taiką Ukrainoje ir Rusijos atsivertimą. Kviečiame pabūti Viešpaties artumoje.

 

Vasario 4 d., šeštadienį, tradiciškai kviečiame eiti Kryžiaus kelią:

8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose;

12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

 

Sekmadienį, vasario 5 dieną, Šv. Agotos minėjimas. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinami duona ir vanduo. Duoną ir vandenį prašome atsinešti patiems.

 

Suaugusius vyrus kviečiame patarnauti prie altoriaus. Pradžioje vyks keletas pasiruošimo susitikimų su kun. Robertu, o po to tarnystės Viešpaties garbei. Registruotis prašome zakristijoje.

 

Praeitais metais mūsų parapija pradėjo eiti sinodiniu keliu. Pavasarį vyko susitikimai, į kuriuos atėję žmonės dalinosi savo pamąstymais ir įžvalgomis apie tai, kaip parapija, t.y. mes, visi kartu, gyvename, kas džiugina ir ką reikėtų keisti. Šiais metais, vasario 18 -ąją, vyks šių įžvalgų pristatymas ir apibendrinimas.

Ateik.

Ateik ir išgirsk, kas buvo išdiskutuota ir kokie buvo pastebėjimai bei pasiūlymai. Ateik ir pridėk savo pasiūlymą!

Susitikimą pradėsime vasario 18-ą dieną 10 val. Šventosiomis Mišiomis. Detalesnę renginio programą paskelbsime vėliau. Registracijos formą galima rasti parapijos internetinėje erdvėje.

 

Vasario 11 d., šeštadienį, 11 val. mūsų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už a.a. mons. Janą Kasiukevičių minint jo iškeliavimo pas Viešpatį 30 d.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma.