2024 05 26 PARAPIJOS SKELBIMAI

Švč. Trejybė (gegužės 26 d.).

 1. Tikėjimą į vieną Dievą Trijuose Asmenyse išpažįstame kiekvieną kartą, kai darome Kryžiaus ženklą. Tad tegul kiekvienas kryžiaus ženklas būna atliekamas būtent su šiuo suvokimu, kad prisiliečiame prie nesuvokiamo slėpinio, tegul jis visada būna mūsų drąsus tikėjimo išpažinimas.
 2. Gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18:45 val., o sekmadieniais – 11:30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Negalinčius dalyvauti pamaldose bažnyčioje kviečiame melstis šeimose, savo namuose.
 3. Penktadienį, gegužės 31 d. 18:00 val. Balsių bendruomenė kviečia į gegužinių pamaldų šventę, kuri įvyks Balsių progimnazijos (Baublio g. 8) patalpose. Mišioms ir pamaldoms vadovaus J. E. vysk. Darius Trijonis. Po pamaldų bendruomenė kviečia į koncertą ir agapę.
 4. Birželio 1 d. bus I mėn. šeštadienis. Kaip ir kiekvieną pirmąjį šeštadienį eisime Kryžiaus Kelią Vilniaus Kalvarijose. Pradžia 8:00 nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose, 12:00 Šv. Mišios bažnyčioje.
 5. Birželio mėnesį, ypatingai garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyksta darbo dienomis po 19:00 val. Mišių, o sekmadieniais – 11:30 val. Negalinčius dalyvauti pamaldose bažnyčioje kviečiame melstis šeimose, savo namuose.
 6. Kitą sekmadienį, birželio 2 d., mūsų šalyje švenčiama Tėvo diena. Prisiminkime šią dieną savo tėvus, krikštatėvius. Meldžiamės už visus gyvus tėčius, prašydami Dievo palaimos ir Švenčiausios Mergelės Marijos globos, o pirmadienį, birželio 3 d., 19:00 gedulinės šv. Mišios su mišparais už mirusius tėvus, prašant jiems amžinojo gyvenimo malonės. Gyvųjų ir mirusių mūsų tėvų vardus galima užrašyti mūsų bažnyčios zakristijoje.
 7. Kitą sekmadienį, birželio 2 dieną, Devintinės. Kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose 12:30 val. Vilniaus Arkikatedroje. Po jų bus Eucharistinė Procesija į Aušros Vartus. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus sekmadienio tvarka, o Eucharistinė procesija (lietuvių ir lenkų kalbomis) bus šeštadienį, birželio 1 dieną, po 18:00 val. šv. Mišių (LT ir PL). Bendroje procesijoje lietuvių ir lenkų kalbomis melsimės prie keturių altorių, kuriuos rengia Nukryžiuotojo Kristaus seserys, Gyvojo Rožinio maldininkės, Balsių tikintieji ir Pirmosios Komunijos vaikai.
 8. Taip pat ateinantį sekmadienį, birželio 2 d., naujai įšventintas kunigas Miroslav Jonas Domanskij 12:00 val. švęs primicines Mišias mūsų Vilniaus Kalvarijose. Su dideliu džiaugsmu kviečiame į šią šventę. Po Mišių neopresbiteris suteiks kiekvienam individualų palaiminimą. Kviečiame kartu švęsti bei palaikyti malda mūsų naujai įšventintą kunigą jo kunigiškos kelionės pradžioje.
 9. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie dėl ligos, senatvės ar kurtumo negali atlikti išpažinties bažnyčioje.
 10. Ačiū visiems už jūsų dosnų indėlį į mūsų bažnyčios fasado remontą. Jūsų aukos ir parama yra nepaprastai vertingos mūsų bendruomenei. Norime paprašyti tolimesnių jūsų aukų ir paramos, kad galėtume baigti šį svarbų projektą ir išlaikyti mūsų bažnyčią gražią ir tvirtą ateinančioms kartoms. Aukas galite palikti į zakristijoje arba pervesti į parapijos banko sąskaitą su nurodymu „Fasado remontas“. Banko sąskaitos numerį ir informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.
 11. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujausius žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma.

 VISIEMS PALAIMINTOS SAVAITĖS!